Layered hybrid organic–inorganic nanobelts: synthesis and removal of trace heavy metal ions

Yongshuang Zhu, Minhua Cao, Xiaoyu Ma, Caiyun Xu, Xia Wang, Ling Ren, Changwen Hu
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt11653g