A novel 2D → 3D {Co6PW9}-based framework extended by semi-rigid bis(triazole) ligand

Xiuli Wang, Xiaojing Liu, Aixiang Tian, Jun Ying, Hongyan Lin, Guocheng Liu, Qiang Gao
  • Dalton Transactions, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2dt00039c