Nano-graphene in biomedicine: theranostic applications

Kai Yang, Liangzhu Feng, Xiaoze Shi, Zhuang Liu
  • Chemical Society Reviews, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cs35342c