Recent advances in organic mechanofluorochromic materials

Zhenguo Chi, Xiqi Zhang, Bingjia Xu, Xie Zhou, Chunping Ma, Yi Zhang, Siwei Liu, Jiarui Xu
  • Chemical Society Reviews, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cs35016e