Highly effective IrxSn1−xO2 electrocatalysts for oxygen evolution reaction in the solid polymer electrolyte water electrolyser

Guangfu Li, Hongmei Yu, Xunying Wang, Shucheng Sun, Yongkun Li, Zhigang Shao, Baolian Yi
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cp44496h