Transition metal oxide and graphene nanocomposites for high-performance electrochemical capacitors

Weifeng Zhang, Fu Liu, Qianqian Li, Qingliang Shou, Jipeng Cheng, Li Zhang, Bradley J. Nelson, Xiaobin Zhang
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cp43673f