Fabrication of n-type ZnO nanowire/graphene/p-type silicon hybrid structures and electrical properties of heterojunctions

Zhiwen Liang, Xiang Cai, Shaozao Tan, Peihua Yang, Long Zhang, Xiang Yu, Keqiu Chen, Hanming Zhu, Pengyi Liu, Wenjie Mai
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cp43453a