Temperature-controlled self-assembling structure with selective guest-recognition at the liquid–solid interface

Qingdao Zeng, Chen Wang, Yibao Li, Chunhua Liu, Yunzhi Xie, Xiaokang Li, Xun Li, Xiaolin Fan, Ke Deng
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cp43244g