Origins of device performance in dicarboxyterpyridine Ru(ii) dye-sensitized solar cells

Hao-Wu Lin, Yu-Shih Wang, Zheng-Yu Huang, Yi-Min Lin, Chang-Wen Chen, Shen-Han Yang, Kuan-Lin Wu, Yun Chi, Shin-Hung Liu, Pi-Tai Chou
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cp41181d