Enhanced electricity production from microbial fuel cells with plasma-modified carbon paper anode

Yan-Rong He, Xiang Xiao, Wen-Wei Li, Guo-Ping Sheng, Fang-Fang Yan, Han-Qing Yu, Hang Yuan, Li-Jun Wu
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cp40873b