Pb3+ radiation defects in Ca9Pb(PO4)6(OH)2 hydroxyapatite nanoparticles studied by high-field (W-band) EPR and ENDOR

B. V. Yavkin, G. V. Mamin, S. B. Orlinskii, M. R. Gafurov, M. Kh. Salakhov, T. B. Biktagirov, Elena S. Klimashina, V. I. Putlayev, Yu. D. Tretyakov, N. I. Silkin
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cp23601j
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication