Coexistence of ferromagnetism and superconductivity in YBCO nanoparticles

Zhonghua Zhu, Daqiang Gao, Chunhui Dong, Guijin Yang, Jing Zhang, Jinlin Zhang, Zhenhua Shi, Hua Gao, Honggang Luo, Desheng Xue
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cp23046a