Matrix isolation ESR spectroscopy and quantum chemical calculations on 5-methylhexa-1,2,4-triene-1,3-diyl, a highly delocalized triplet “hybrid” carbene

Konstantin N. Shavrin, Eugenii Ya. Misochko, Alexander V. Akimov, Denis V. Korchagin, Artem A. Masitov
  • Physical Chemistry Chemical Physics, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cp22853j