Catalytic intermolecular carbon electrophile induced semipinacol rearrangement

Qing-Wei Zhang, Xiao-Bo Zhang, Bao-Sheng Li, Kai Xiang, Fu-Min Zhang, Shao-Hua Wang, Yong-Qiang Tu
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc38585f