A sandwich-type phthalocyaninato metal sextuple-decker complex: synthesis and NLO properties

Hailong Wang, Dongdong Qi, Zheng Xie, Wei Cao, Kang Wang, Hong Shang, Jianzhuang Jiang
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc38088a