Aggregation-enhanced emission and efficient electroluminescence of tetraphenylethene-cored luminogens

Zhengfeng Chang, Yibin Jiang, Bairong He, Jian Chen, Zhiyong Yang, Ping Lu, Hoi Sing Kwok, Zujin Zhao, Huayu Qiu, Ben Zhong Tang
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc37928g