A photoactive basket-like metal–organic tetragon worked as an enzymatic molecular flask for light driven H 2 production

Cheng He, Jian Wang, Liang Zhao, Tao Liu, Jing Zhang, Chunying Duan
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc37853a