Graphene-supported ferric porphyrin as a peroxidase mimic for electrochemical DNA biosensing

Quanbo Wang, Jianping Lei, Shengyuan Deng, Lei Zhang, Huangxian Ju
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc37664d