Metal-driven hierarchical self-assembled zigzag nanoarchitectures with electrical conductivity

Yan Qiao, Yiyang Lin, Song Liu, Shaofei Zhang, Huanfa Chen, Yijie Wang, Yun Yan, Xuefeng Guo, Jianbin Huang
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc37496j