Palladium-catalyzed insertion of α-diazocarbonyl compounds for the synthesis of cyclic amino esters

Ping-Xin Zhou, Zhao-Zhao Zhou, Zi-Sheng Chen, Yu-Ying Ye, Lian-Biao Zhao, Yan-Fang Yang, Xiao-Feng Xia, Jian-Yi Luo, Yong-Min Liang
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc37464a