Near-infrared light-responsive vesicles of Au nanoflowers

Jie He, Peng Zhang, Taarika Babu, Yijing Liu, Jinlong Gong, Zhihong Nie
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc37322j