A Ni@ZrO 2 nanocomposite for ethanol steam reforming: enhanced stability via strong metal–oxide interaction

Shuirong Li, Chengxi Zhang, Zhiqi Huang, Gaowei Wu, Jinlong Gong
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc37109j