DNA cohesion through bubble–bubble recognition

Hang Qian, Jinwen Yu, Pengfei Wang, Quan-Feng Dong, Chengde Mao
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc37106e