An aggregation-induced emission luminophore with multi-stimuli single- and two-photon fluorescence switching and large two-photon absorption cross section

Bingjia Xu, Mingyuan Xie, Jiajun He, Bin Xu, Zhenguo Chi, Wenjing Tian, Long Jiang, Fuli Zhao, Siwei Liu, Yi Zhang, Zhizhan Xu, Jiarui Xu
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc36806d