Selective surface functionalization at regions of high local curvature in graphene

Qingzhi Wu, Yaping Wu, Yufeng Hao, Jianxin Geng, Matthew Charlton, Shanshan Chen, Yujie Ren, Hengxing Ji, Huifeng Li, Danil W. Boukhvalov, Richard D. Piner, Christopher W. Bielawski, Rodney S. Ruoff
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc36747e