Simultaneously sensitive detection of multiple miRNAs based on a strand displacement amplification

Tian Tian, Heng Xiao, Xiaolian Zhang, Shuang Peng, Xiaoe Zhang, Shan Guo, Shaoru Wang, Songmei Liu, Xin Zhou, Craig Meyers, Xiang Zhou
  • Chemical Communications, January 2013, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc36728a