An expedient synthesis of fused heteroacenes bearing a pyrrolo[3,2-b]pyrrole core

Li Qiu, Chunmeng Yu, Na Zhao, Weichao Chen, Yunlong Guo, Xiaobo Wan, Renqiang Yang, Yunqi Liu
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc36689d