A multifunctional nanosensor based on silica nanoparticles and biological applications in living cells

Wenyu Wu, Zhihong Sun, Ye Zhang, Jun Xu, Huisheng Yu, Xiao Liu, Qin Wang, Weisheng Liu, Yu Tang
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc36686j