Imaging acidosis in tumors using a pH-activated near-infrared fluorescence probe

Lu Wang, Xiao Zhu, Cheng Xie, Ning Ding, Xiaofu Weng, Weiyue Lu, Xunbin Wei, Cong Li
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc36488c