Unprecedented three-level hierarchical entanglement in a coordination polymer

Kang Zhou, Fei-Long Jiang, Lian Chen, Ming-Yan Wu, Shu-Quan Zhang, Jie Ma, Mao-Chun Hong
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc36270h