Magnetic/upconversion luminescent mesoparticles of Fe3O4@LaF3:Yb3+, Er3+ for dual-modal bioimaging

Ying-Shuai Wang, Yang Yang, Fan Zhang, Wen-Fei Dong, Sheng-Yan Zhou, Wei-Hua Pei, Hong-Da Chen, Hong-Bo Sun, Lu Zhang
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc36059d