Design of highly potent HIV fusion inhibitors based on artificial peptide sequences

Weiguo Shi, Lifeng Cai, Lu Lu, Chao Wang, Kun Wang, Liang Xu, Sha Zhang, Han Han, Xifeng Jiang, Baohua Zheng, Shibo Jiang, Keliang Liu
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc35973a