Preparation and helical folding of aromatic polyamides

Jinxin Cao, Mark Kline, Zhongzhu Chen, Bao Luan, Menglan Lv, Wenrui Zhang, Chunxia Lian, Qiwei Wang, Qingfei Huang, Xiaoxi Wei, Jingen Deng, Jin Zhu, Bing Gong
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc35886g