A highly permeable and selective zeolitic imidazolate framework ZIF-95 membrane for H2/CO2 separation

Aisheng Huang, Yifei Chen, Nanyi Wang, Zhongqiao Hu, Jianwen Jiang, Jürgen Caro
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc35691k