Reversible luminescence switching between single and dual emissions of bipyridinium-type organic crystals

Li-Xuan Cai, Jie Zhang, Xu-Hui Jin, Cai-Xia Ren, Jian-Ke Sun, Xue-Jun Zhou
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc35685f