pH-induced outward movement of star centers within coumarin-centered star-block polymer micelles

Jinqiang Jiang, Yan Liu, Yunhua Gong, Qiaozhen Shu, Ming Yin, Xiaoya Liu, Mingqing Chen
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc35680e