Unprecedented crystal dynamics: reversible cascades of single-crystal-to-single-crystal transformations

Gao-Chao Lv, Peng Wang, Qing Liu, Jian Fan, Kai Chen, Wei-Yin Sun
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc35456j