Highly selective carbon dioxide adsorption in a water-stable indium–organic framework material

Jinjie Qian, Feilong Jiang, Daqiang Yuan, Mingyan Wu, Shuquan Zhang, Linjie Zhang, Maochun Hong
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc35068h