Regenerable hydrogen storage in lithium amidoborane

Ziwei Tang, Yingbin Tan, Xiaowei Chen, Xuebin Yu
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc34932a