Underwater superoleophilicity to superoleophobicity: role of trapped air

Meihua Jin, Shasha Li, Jing Wang, Zhongxin Xue, Mingyi Liao, Shutao Wang
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc34805e