Lycopalhine A, a novel sterically congested Lycopodium alkaloid with an unprecedented skeleton from Palhinhaea cernua

Liao-Bin Dong, Jing Yang, Juan He, Huai-Rong Luo, Xing-De Wu, Xu Deng, Li-Yan Peng, Xiao Cheng, Qin-Shi Zhao
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc34676a