Study on the coupling of acyclic esters with alkenes – the synthesis of 2-(2-hydroxyalkyl)cyclopropanols via cascade cyclization using allylsamarium bromide

Yawei Tu, Liejin Zhou, Ruifeng Yin, Xin Lv, Robert A. Flowers II, Kimberly A. Choquette, Huili Liu, Qingsheng Niu, Xiaoxia Wang
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc34630c