I2 promoted domino oxidative cyclization for one-pot synthesis of 2-acylbenzothiazoles via metal-free sp3 C–H functionalization

Yan-Ping Zhu, Mi Lian, Feng-Cheng Jia, Mei-Cai Liu, Jing-Jing Yuan, Qing-He Gao, An-Xin Wu
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc34561g