DNA-based intelligent logic controlled release systems

Yongqiang Wen, Liping Xu, Chuanbao Li, Hongwu Du, Linfeng Chen, Bin Su, Zhiliang Zhang, Xueji Zhang, Yanlin Song
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc34501c