Asymmetric construction of spirocyclohexanonerhodanines catalyzed by simple diamine derived from chiral tert-leucine

Wenbin Wu, Huicai Huang, Xiaoqian Yuan, Kailong Zhu, Jinxing Ye
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc34321e