A dual-targeting hybrid platinum(iv) prodrug for enhancing efficacy

Haihua Xiao, Lesan Yan, Yu Zhang, Ruogu Qi, Wenliang Li, Rui Wang, Shi Liu, Yubin Huang, Yuxin Li, Xiabin Jing
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc34297a