Light-triggered reversible assemblies of azobenzene-containing amphiphilic copolymer with β-cyclodextrin-modified hollow mesoporous silica nanoparticles for controlled drug release

Xiao Mei, Shun Yang, Dongyun Chen, Najun Li, Hua Li, Qingfeng Xu, Jianfeng Ge, Jianmei Lu
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc33995a