Pillar[5]arene-based polymeric architectures constructed by orthogonal supramolecular interactions

Yangfan Guan, Mengfei Ni, Xiaoyu Hu, Tangxin Xiao, Shuhan Xiong, Chen Lin, Leyong Wang
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc33943a