High aspect ratio γ-MnOOH nanowires for high performance rechargeable nonaqueous lithium–oxygen batteries

Leilei Zhang, Xinbo Zhang, Zhongli Wang, Jijing Xu, Dan Xu, Limin Wang
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc33933a