A lateral flow biosensor for detection of single nucleotide polymorphism by circular strand displacement reaction

Zhuo Xiao, Puchang Lie, Zhiyuan Fang, Luxin Yu, Junhua Chen, Jie Liu, Chenchen Ge, Xuemeng Zhou, Lingwen Zeng
  • Chemical Communications, January 2012, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c2cc33931e